GDPR

Ochrana osobních údajů

Uděluji společnosti MAXIN'S People Slovakia, s. r. o. se sídlem Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO: 50 657 160, (dále jen „provozovatel“) souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři, v profesním životopisu, osobním dotazníku a osobních údajů získaných při osobním pohovoru za účelem posouzení vhodnosti uchazeče na obsazení požadované pracovní pozice. Účelem zpracování osobních údajů provozovatelem je poskytování personálního a kariérního poradenství pro dotyčnou osobu, a to zejména za účelem zprostředkování zaměstnání u jiného zaměstnavatele (příjemce).

Mám zájem o zasílání pravidelných nabídek práce (Newsletter) na mnou vybraný druh práce, prostřednictvím zadané e-mailové adresy nebo formou SMS zpráv.

Podmínky zpracování osobních údajů

Právním rámcem zpracování osobních údajů je zákona 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, které upravují zejména ochranu práv fyzických osob před neoprávněným zasahováním do jejich soukromého života při zpracování jejich osobních údajů, práva, povinnosti a odpovědnost při zpracování osobních údajů fyzických osob.

Účelem zpracovávání osobních údajů provozovatelem je poskytování personálního a kariérního poradenství pro dotyčnou osobu, a to zejména za účelem zprostředkování zaměstnání u jiného zaměstnavatele (příjemce) nebo dočasného přidělení k zaměstnavateli, který nabízí pracovní příležitosti pro agenturní zaměstnance. Za tím účelem je dotyčná osoba povinná oznámit provozovateli veškeré změny poskytnutých osobních údajů ve lhůtě 14 dnů od provedení změny.

Provozovatel se bude v mezích vymezeného účelu zpracovávat údaje o totožnosti dotyčné osoby (titul, jméno, příjmení), údaje o trvalém a přechodném pobytu dotyčné osoby (adresa, číslo domu, obec, PSČ a stát), údaje o národnosti, fotografii, kontaktní údaje (telefon, e-mail), údaje o dosaženém vzdělání (stupeň vzdělání, vzdělávací instituce, doba studia, rok ukončení studia, akademický titul), údaje o předchozích zaměstnáních (druh práce, zaměstnavatelé), údaje o kvalifikaci a dovednostech (odborné zkoušky, certifikáty, řidičský průkaz), očekávání uchazeče ve vztahu k požadované pracovní pozici nebo vykonávané práci, datu nástupu a očekávaných platebních podmínkách.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas dotyčné osoby udělený prostřednictvím registrace na webové stránce provozovatele zaznamenaný elektronickými prostředky, případně písemný souhlas, ke zpřístupnění a poskytnutí osobních údajů z informačního systému společnostem ve skupině Maxins a jiným subjektům (příjemcům), zejména potencionálním zaměstnavatelům, včetně subjektů v členských státech Evropské unie, a to výlučně ve vztahu k výše vymezenému účelu zpracování. Dotčená osoba souhlasí s přeshraničním tokem osobních údajů, a tedy s poskytnutím a zpřístupněním těchto osobních údajů do členských zemí Evropské unie.

Dotčená osoba bere na vědomí, že v případě úspěšného zprostředkování zaměstnání provozovatelem budou její osobní údaje poskytnuty i Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. e) zákona 5/2004 Z.z. o službách zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.

Dotčená osoba má v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů:

  1. právo na poskytnutí informací o druhu, struktuře a průběhu jejich zpracování osobních údajů,
  2. právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům,
  3. právo na opravu osobních údajů,
  4. právo vzít zpět souhlas se zpracováním osobních údajů, který dotčená osoba předtím provozovateli udělila,
  5. podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona o ochraně osobních údajů,
  6. právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů,
  7. právo namítat zpracování osobních údajů jakož i právo na přenosnost osobních údajů,

Zakazuje se zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Zvláštními kategoriemi osobních údajů jsou údaje, které odhalují rasový původ nebo etnický původ, politické názory, náboženskou víru, filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkající se zdraví nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby.

Při zpracování osobních údajů lze využít pro účely identifikování fyzické osoby obecně použitelný identifikátor pouze tehdy, pokud jeho využití je nezbytné k dosažení daného účelu zpracování. Souhlas se zpracováním obecně použitelného identifikátoru musí být výslovný a nesmí jej vylučovat zvláštní předpis, pokud jde o jeho zpracování na právním základě souhlasu dotčené osoby. Zveřejňovat obecně použitelný identifikátor se zakazuje; to neplatí, pokud obecně použitelný identifikátor zveřejní sama dotčená osoba.

Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, které zpracovává. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracování osobních údajů. Provozovatel se zavazuje osobní údaje zaměstnance chránit, zamezit neoprávněnému přístupu k nim, a po uplynutí doby jejich uchovávání uložené zákonem nebo zániku účelu jejich zpracování zajistit jejich následnou likvidaci (vymazání).

Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. Se zřetelem na účel zpracování osobních údajů má dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů. Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají, a příslušný orgán je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud

  1. zpracování osobních údajů je v rozporu se zásadami zpracování osobních údajů,
  2. zpracování osobních údajů je v rozporu s požadavky na zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
  3. výmaz osobních údajů je nezbytný pro účel splnění povinností podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána.

Google AdWords

Tato webová stránka používá funkci Google AdWords Remarketing společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Právní základ pro zpracování vašich údajů je článek. Čl. 1 s. 1 písm. f GDPR. Technologie Google AdWords Remarketing nám umožňuje cílenou reklamou na stránkách sítě Google Partner znovu oslovit uživatele, kteří již navštívili naši internetovou stránku a zajímali se o naši nabídku. Při návštěvě naší stránky se vytvoří soubor cookie, sloužící k identifikaci uživatele při návštěvě stránky našich reklamních partnerů. Dále je možné analyzovat chování uživatelů a následně použít výsledky pro cílené doporučení výrobků a reklamu založenou na jejich zájmech. Data uložená v souboru cookie se nespojují s jinými osobními údaji pro vytvoření uživatelských profilů. Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů, získaných prostřednictvím Google, již popsaným způsobem a s jejich využitím pro již uvedené účely.

Používání souborů Cookie můžete aktivovat prostřednictvím vyhledávače Google, když vyvoláte stránku www.google.com/privacy/ads a kliknete na ikonu „opt-out“. Pokud chcete soubory cookie zakázat pro sledování konverzí, můžete nastavit prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie z následující domény: „googleadservices.com

 

Kontaktní údaje provozovatele:
MAXIN´S Group, s.r.o.
Bajkalská 22
Bratislava - městská část Ružinov
82109

 

Tímto Vám sdělujeme, že dohled nad zpracováním osobních údajů v naší společnosti zajišťuje firma EuroTRADING s.r.o. 18/20128 Z.z. a článkem č.37 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, nám poskytuje zodpovědnou osobu, kterou můžete kontaktovat na adrese zo@eurotrading.sk.

Více informací si můžete přečíst zde: www.eurotrading.sk/zo